Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
REKLAMA:

Uświadomić! Oderwać! Wzmocnić!

Uświadomić! Oderwać! Wzmocnić!  to hasła towarzyszące Stowarzyszeniu na Rzecz Osób dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA” od 2 lat. Stowarzyszenie działa na terenie Stalowej Woli i okolic. Podstawowym celem „TARCZY” jest pomoc ofiarom przemocy, budowa systemu profilaktyki oraz kształtowanie świadomości społecznej
w zakresie przeciwdziałania przemocy. Stowarzyszenie działa na wiele sposobów. Wspiera dzieci z świetlicy socjoterapeutycznej „Tęcza” organizując wypoczynek letni,  prowadzi akcje informacyjne w szkołach czy też realizuje projekty.

REKLAMA:


W ubiegłym roku Stowarzyszenie w ramach umowy o wsparciu realizacji zadania publicznego z Gminą Stalowa Wola prowadziło badania ankietowe wśród mieszkańców miasta na temat zjawiska przemocy. W ramach zadania wydana została „Diagnoza Zjawiska Przemocy Domowej w Gminie Stalowa Wola”. Zawarte w niej wyniki badań wykazują że „co dziesiąty ankietowany (10%, w tym porównywalny odsetek kobiet i mężczyzn) doświadczył czynnej przemocy fizycznej (bicie), z czego ponad połowa  więcej niż jeden raz. Co jedenasty respondent (9%, w także niemal identyczny odsetek kobiet i mężczyzn) doświadczył biernej przemocy fizycznej (groźba pobicia), z czego większość przynajmniej kilkukrotnie.
Co piąty badany (19%, zarówno mężczyźni, jak i kobiety) stał się ofiarą przemocy psychicznej, z tego również większość kilku- a nawet wielokrotnie.
Ogólnie rzecz biorąc przemocy w rodzinie (co najmniej jednej z jej form) doświadczyło w okresie ostatnich trzech ok. 21% ogółu badanych, z czego nieznacznie więcej mężczyzn (22%) niż kobiet (20%)”.
Wyniki badań nie są zadowalające,  dlatego też „Tarcza” prowadzi punkt konsultacyjny, w którym można uzyskać  pomoc. W punkcie tym pełnią dyżury członkowie stowarzyszenia oraz zatrudnieni specjaliści którzy bezpłatnie udzielają porad osobom uwikłanym w przemoc. W każdy piątek od 16.00-18.00 pełni dyżur prawnik. Od
29 lutego od 16.00-18.00 można uzyskać porady psychologiczne, które są współfinansowane ze środków Gminy Stalowa Wola w ramach zadania Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Zapraszamy na ul. Jana Pawła II 5 (Przedszkole nr 9) do nowej siedziby stowarzyszenia.
Punkt informacyjny w każdy wtorek od 16.00-18.00. Prosimy o kontakt telefoniczny 0-512-939-994.

2012-03-19, Elwira Żmuda
REKLAMA:
FaniMani

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]